Nyheter   Årsmøte 2018 Årsmøte 2018 25. april.pdf

Årsmøte 2018 25. april.pdf
Tariffoppgjøret 2016 - Tømrer og Byggfagforeningens forslag
04.11.2015 00:00:00

Her finner du forslagene fra styret i Tømrer og Byggfagforeningen til Tariffoppgjøret 2016:

Forslag Til tariffoppgjør 2016.

Generelle forslag

Avdeling 601 Tømrer og Byggfagforening

Krever Forbundsvist oppgjør.

Allmenngjøring

Avdeling 601 Tømrer og Byggfagforening

Krever lettere adgang til allmenngjøring av tariffavtalene ved bla fjerning av dokumentasjonskravet. Det bør være tilstrekkelig at en av partene krever allmenngjøring.

 

Fellesoverenskomsten for Byggfag

Avdeling 601 Tømrer og Byggfagforening

I perioden gjennomgår partene Fellesoverenskomsten for Byggfag med henblikk på klarere tekster og språkbruk. Gjennomgangen skal ikke innebære realitetsendringer.

Avdeling 601 Tømrer og Byggfagforening

§ 1-1 Tariffavtalens omfang. Bestemmelsen må utvides til også å gjelde glass- og glassfasadearbeider på byggeplass

Avdeling 601 Tømrer og Byggfagforening

§ 2-1 1. Fagarbeidere første setning endres til:” For fagarbeidere gjelder en garantert minstefortjeneste på 87% av grunnlaget for beregning av overtid i § 2-7”

 Avdeling 601 Tømrer og Byggfagforening

§ 2-1 2.  Arbeidstaker uten fag- eller svennebrev endres til:” For arbeidstaker uten bransjeerfaring gjelder en garantert minstefortjeneste på 77% av overtidsgrunnlaget i § 2-7

For arbeidstakere uten fag- eller svennebrev gjelder en garantert minstefortjeneste på 82 % av overtidsgrunnlaget i § 2-7.”

Avdeling 601 Tømrer og Byggfagforening

§ 2 -10 2. Smusstillegg

Andre avsnitt «Merknad for taktekking, isolasjon, maler og bygg tapetserer samt rørleggere» fjernes.

 

 Avdeling 601 Tømrer og Byggfagforening

§ 3-1 Generelt for alle kategorier lærlinger og lærekandidater Tillegg til andre avsnitt:” Føring av loggbok er en del av arbeidstida og skal betales for. Ved akkordarbeid betales med 100% av akkordfortjeneste iht. Lærlingens prosentskala.”

Tillegg til fjerde avsnitt:” Bedriften stiller de nødvendige elektroniske hjelpemidler til rådighet for lærlingen”

Nåværende sjette avsnitt endres til:” Arbeidsgiver dekker lønn og kursutgifter ved teoriopplæring til fagprøven.”

Nytt åttende avsnitt:” Arbeidsgiver dekker utgifter ved realkompetansevurdering.”

Siste avsnitt endres til: "Vedrørende grunnopplæring, se bilag 11."

 

Avdeling 601 Tømrer og Byggfagforening

§4-14. Foreligger ikke forslag til ny tekst, men avdeling 601 ønsker inn en tekst som kan sikre at målegebyret er sikret der det avtales ekstra forskudd og resultatet av målingen kommer under dette. (eks, bedriften dekker målegebyret der ekstra avtalt forskudd er høyere enn den bedriftsforhandlete forskudd?)

Avdeling 601 Tømrer og Byggfagforening

§ 6-4 Skiftarbeid. 4. avsnitt endres til:” Skifttillegg for 2. skift på hverdager betales med 25% av timelønna.” 5. avsnitt endres til:” Skifttillegg for 3. skift på hverdager betales med 40% av timelønna”.6. avsnitt endres til:” Skifttillegg på lørdager etter kl. 13.00 og på dager før helligdager etter den ordinære arbeidstids slutt betales med 100% av timelønna.”

Avdeling 601 Tømrer og Byggfagforening

Bilag 14 1-2 tilføyes etter første avsnitt: "Ved inngåelse av avtaler om innleie skal bakgrunn og varighet av innleie avklares. Innleide skal være fast ansatt i utleiebedriften og ha oppdragsbekreftelser for leieforholdets varighet."

 

Avdeling 601 Tømrer og Byggfagforening

Bilag 14-11. endres til: "Permisjon når foreldre blir innkalt til konferansetime i barnehage eller grunnskole og denne ikke kan legges utenfor arbeidstiden. Slik permisjon gis for inntil fire timer."

Til siste avsnitt tilføyes: "Ved dødsfall og deltagelse i begravelse etter punkt 1 kan permisjonstiden utvides til inntil 3 dager ved lang reisevei."

 

Overenskomsten for bygge industrien

Avdeling 601 Tømrer og Byggfagforening

§ 3-5 Skiftarbeid. 4. avsnitt c) endres til:” Skifttillegg for 2. skift på hverdager betales med 25% av timelønna.” 5. avsnitt endres til:” Skifttillegg for 3. skift på hverdager betales med 40% av timelønna”.6. avsnitt endres til:” Skifttillegg på lørdager etter kl. 13.00 og på dager før helligdager etter den ordinære arbeidstids slutt betales med 100% av timelønna.”

Avdeling 601 Tømrer og Byggfagforening

Bilag 12

5. Trevare og snekkerier

Ny b) Ved sprøyte lakkering/maling der det kreves bruk av masker og ekstra ordinært verneutstyr skal det gis et tillegg på minst kr 10 00 til timelønnen.

Glassoverenskomsten

Avdeling 601 Tømrer og Byggfagforening

§2.5 Skiftarbeid

2.5.2 Endres til:” Skifttillegg for 2. skift på hverdager betales med 25% av timelønna.” 5. avsnitt endres til:” Skifttillegg for 3. skift på hverdager betales med 40% av timelønna”.6. avsnitt endres til:” Skifttillegg på lørdager etter kl. 13.00 og på dager før helligdager etter den ordinære arbeidstids slutt betales med 100% av timelønna.”

 

 
© 2010 Stiftelsen Byggfag
Facebook Google+