ÅRSMØTE 2018  25.APRIL Årsmøte 2018 25. april.pdf 
Byggfag
 
Tømrer og Byggfagforeningen
 
Adresse: Grønland 12 - 0188 OSLO
22 99 28 70
22 99 28 71 faks
post@byggfag.org
 
Foreningens styre:
Vil bli oppdatert ettter Åsmøtet 14. april 2011
 
 

Velkommen som medlem foreningen er til for deg!

Våre formål:

 • å organisere alle som arbeider innenfor foreningens virkeområde,
  - uavhengig av nye arbeidsmetoder og tidligere yrker
 • å fremme og forsvare medlemmenes økonomiske, sosiale og politiske
  interesser
 • å fremme faglig/politisk ansvar for HMS
 • å bidra til å øke medlemmenes samfunnsmessige betydning, gjennom
  faglig- og allmenn politisk aktivitet og skolering.
 • å fremme faglig dyktighet, kunnskap og generell opplysning

Foreningens faglig/politiske plattform.

Tømrer og Byggfagforeningen er:

 • partipolitisk uavhengig men samfunnspolitisk aktiv
 • for internasjonal solidaritet på de fattiges premisser
 • mot useriøse bedrifter og sosial dumping
 • mot nasjonal sjåvinisme – for internasjonalt grunnplanssamarbeid
 • for å øke medlemmenes faglige- og samfunnsmessige kunnskap
 • for å ta medansvar for fagutviklingen innenfor våre fagområder
 • for alles rett til bolig
 • for en utvikling av produkter, prosesser og verktøy, som kan
  gjøre bygninger bedre og billigere, samt sikre et forsvarlig
  indre- og ytre miljø
 • for fagstolthet, - mot snever ”fagsjåvinisme”
 • for et åpent og inkluderende samfunn, - mot diktatur,
  undertrykking, rasisme og intoleranse
 • for reelt og aktivt demokrati
 • for aktiv kamp mot arbeidsledighet
 • mot kortsiktig spekulasjon
 • for å øke de fagorganisertes juridiske rettigheter
 • for å øke den samfunnspolitiske innflytelsen for fagorganiserte
  fagarbeidere

 

Vi tilbyr:

 • et aktivt foreningsmiljø for de som ønsker å delta selv
 • organisering og skolering for å bedre lønns- og arbeidsvilkår
 • samvær med kolleger og utveksling av erfaringer
 • hjelp til selvhjelp
 • råd og veiledning i faglige og juridiske saker
 • kunnskap om akkord og andre lønnssystemer -
 • tiltak for å øke lønninger og fremme fornuftig produktivitet
 • gratis kurs
 • faglig oppdatering gjennom skolering og erfaringsutveksling
 • forsikringer
 • stipender og fritidstilbud gjennom ‘Stiftelsen Byggfag
 • oppmåling av akkorder via Målekontoret Byggfag

  Foreningens faggrupper:

  • Tømrere
  • Snekkere
  • Blikkenslagere
  • Taktekkere
  • Glassmestersvenner
  • Ventilasjonsmontører
  • Montører
  • Lærlinger og hjelpearbeidere innen disse fagene

Historikk.

Tømrer og Byggfagforeningen kan føre sin historie direkte tilbake til 1885. Dette var tiden med den store byutbyggingen i Norge, og vår forening er et direkte resultat av at interessene til ”mestre” og svenner ble umulig å ivareta innenfor samme organisasjon. Deling ble uunngåelig etter som den industrielle boligbyggingen skjøt fart, og ansettelsesforholdene ble mer formalisert. Fra denne tiden har foreningen vært gjenstand for ulike sammenslåinger; Innredningssnekkere, snekkere, blikkenslagere, taktekkere, glassmestersvenner m.m. er kommet til. Vi har også vært tilsluttet ulike forbund; Norsk Bygningsarbeiderforbund, Norsk Bygningsindustriarbeiderforbund, - og f.o.m. forbundsammenslåingen i 1988, er foreningen tilsluttet Fellesforbundet. Fellesforbundet er medlem av LO.
 
 

TØMRER OG BYGGFAGFORENINGENS VEDTEKTER:

Fellesforbundets normalvedtekter:
Tømrer og Byggfagforeningen er tilsluttet Fellesforbundet. Gjennom denne tilslutning er vi derfor forpliktet av de til de til enhver tid gjeldende vedtekter for Fellesforbundet.

Tømrer og Byggfagfagforeningen har følgende egne vedtekter:

1. Formål

 • ivareta medlemmenes interesser på arbeidsplassen
 • påse at det blir dannet klubber, tillitsutvalg og plasstillitsvalgte
  i den enkelte bedrift og på den enkelte arbeidsplass
 • fremme faglig solidaritet, faglig dyktighet og faglig/etiske
  holdninger, - gjennom faggrupper i foreningen, og i de bedrifter
  der det er grunnlag for dette
 • ivareta enkeltmedlemmenes interesser der hvor det ikke er valgt
  tillitsvalgte
 • innkalle til møter med tillitsvalgte fra ulike bedrifter for å
  drøfte felles oppgaver
 • bidra til at alle medlemmer får tilbud om oppmåling

2. Medlemskap

 • som medlemmer opptas de som arbeider i foreningens virkeområde
  og som godtar vedtektene
 • lærlinger skal tilbys medlemskap
 • blir det strid om noens rett til å bli medlem,
  treffer medlemsmøte avgjørelse i saken
 • streike- eller blokadebrytere kan under ingen omstendighet bli
  medlem, før deres mellomværende er ordnet med det aktuelle
  forbund eller forening
 • medlemskap har gyldighet fra den dato blanketten er underskrevet
 • selvstendig næringsdrivende (tømrere) som ikke har ansatte,
  kan være medlem av foreningen. De som opptrer som kontraktører,
  arbeidsgivers representant og/eller motpart i forhandlinger e.l. kan ikke være medlem
 • ansatte i foreningens administrasjon kan være medlem av
  foreningen, uavhengig av tidligere yrke

3. Medlemskontingenten

 • kontingenten beregnes i prosent av den enkeltes brutto
  lønnsinntekt. Enkeltstående medlemmer, uten mulighet for

  kontingenttrekk, kan betale sin kontingent som fast sats.
 • foreningens Årsmøte vedtar tilleggskontingent, og anvendelse av denne
 • alle medlemmer plikter å betale den kontingent som er fastlagt av
  forbundet, forening og evt. klubb
 • dersom et medlem skylder kontingent for mer enn 2 måneder,
  skal foreningen stryke medlemmet. Det gis skriftlig varsel om dette.
 • medlem som ønsker å avslutte sitt medlemskap i foreningen,
  må gi skriftlig melding om dette

4. Årsmøtet.

 • ordinært Årsmøte blir normalt avholdt innen utgangen av mars.
  Årsmøtet blir kunngjort med minst 14 dagers varsel. Saksliste
  skal gå frem av kunngjøringen. Andre saker enn de som er
  kunngjort kan ikke kreves behandlet på Årsmøtet.
 • Foreningens Årsmøte settes og som generalforsamling i Stiftelsen
  Byggfag i henhold til Stiftelsens Vedtekter
 • samtlige valg gjelder for 2 år, dersom ikke annet er angitt
 • styret skal bestå av 9 medlemmer og 4 vararepresentanter. Første
  vararepresentant møter i styret med tale og forslagsrett
 • foreningsstyret settes, ved behov, som generalforsamling for
  Målekontoret Byggfag
 • valgkomiteen skal tilstrebe at foreningens ulike yrkesgrupper i
  rimelig grad blir representert i styret.
 • styret velges på Årsmøtet.
 • i år med like tall velges leder, visesekretær, studieleder, 2
  styremedlemmer, samt 1. og 4. vararepresentant.
 • i år med ulike tall velges nestleder sekretær, ett styremedlem,
  ungdomsleder, samt 2. og 3. vararepresentant
 • en studiekomite på 5 medlemmer velges i forbindelse med valg av
  studieleder
 • det velges en kontrollkomite på 2 medlemmer og 2
  vararepresentanter, med funksjonstid som styret (valg av en
  repr. + en vara hvert år)
 • styret ansetter forretningsfører. Ansettelsen godkjennes av Årsmøtet
 • valg skal normalt foregå ved håndsopprekking. Dersom noen
  forlanger det skal det foretas skriftlig avstemning.
 • For å bli valgt må en kandidat oppnå alminnelig flertall.
  Oppnås ikke flertall i første avstemning, foretas bundet valg
  mellom de to som har fått flest stemmer
 • medlemmer som ikke møter på Årsmøtet kan ikke velges, dersom
  de ikke på forhånd har fått godkjent forfall
 • foreningens redaksjonskomite velges på Årsmøtet.
  Redaksjonskomiteen fungerer også som foreningens
  opplysningsutvalg, og leverer aktuelt stoff til ”Byggfagbladet”.
  Den består av leder og 6 redaksjonsmedlemmer. I år med like
  tall velges 3 redaksjonsmedlemmer. I år med ulike tall velges
  redaktør og 3 redaksjonsmedlemmer. Redaksjonskomiteen kan trekke
  inn kompetanse etter behov
 • valgkomiteen velges på Årsmøtet, etter innstilling fra styret.
  Valgkomiteen utarbeider innstillinger til de ordinære valg, samt
  representanter til andre organisasjoner der foreningen er
  representert. Valgkomiteen skal og innstille på styre i
  Stiftelsen Byggfag og i Målekontoret Byggfag
 • medlemmer som ønsker saker behandlet på Års-/medlemsmøte skal
  sende inn forslag til styret i henhold til de bekjentgjorte
  frister
 • medlemsmøte holdes så ofte styret gjør vedtak om det, normalt en
  gang i kvartalet. Saksliste vedtas av styret som kunngjør denne i
  henhold til fristene
 • i saker skal skriftlig avstemning gjennomføres når minst 1/5 av
  de fremmøtte krever dette
 • avstemning blir gjort ved alminnelig flertall, unntatt der hvor
  vedtektene krever annet
 • ved stemmelikhet er forslaget forkastet

5 . Tvister

 • hvor det oppstår tvister vedrørende overenskomsten eller
  akkordtariffen, skal medlemmene søke råd i forening og målekontor.
 • der saken ikke kan løses i minnelighet, skal det kreves
  forhandlingsmøte i henhold til Fellesoverenskomstens og
  Hovedavtalens bestemmelser
 • dersom medlem mener at deres sak ikke har fått forsvarlig
  behandling, kan dette innklages til foreningens styre, og evt.
  til forbundet

6. Medlemmenes forhold

 • det er ethvert medlems plikt å holde seg orientert om
  overenskomsten og akkordtariffene, og sørge for at bestemmelsene
  blir praktisert til beste for foreningens medlemmer
 • foreningens medlemmer skal ikke ta arbeid på dårligere betingelser
  enn det som er bestemt i overenskomst og akkordtariff
 • alle medlemmer må medvirke til at alle som arbeider innenfor
  foreningens virkeområde, blir organisert i foreningen
 • alle medlemmer må bidra til at det på alle arbeidsplasser blir
  valgt tillitsvalgt(e)
 • foreningens medlemmer har også plikt til å bidra til at det
  vedtatte målegebyret blir innbetalt til foreningens målekontor
 • medlemmer som ikke møter på møtene er uansett bundet av de vedtak
  som møtene fatter

7. Akkordarbeid

 • der hvor arbeidet kan gi mulighet for utføring i akkord skal,
  målekontoret straks underrettes, slik at akkordseddel kan
  opprettes mellom arbeidsgiver og akkordlaget. Akkordseddel skal
  skrives før arbeidet er påbegynt. Dersom dette ikke er praktisk
  mulig, snarest mulig etterpå.
 • kopi av akkordseddelen skal oppbevares av lagbasen, og forevises
  de som deltar i akkordlaget. Originalen skal leveres/sendes til
  målekontoret, som oppretter arkiv som oppbevares i minst 10 år
  Det samme gjelder avtaler i tillegg til akkordseddelen
 • akkordarbeid skal alltid være felles for akkordlaget, og skal
  gjøres opp av målekontoret
 • lagbasen fører timene til akkordlaget, og forhandler om
  tilleggsavtaler sammen med lagets tillitsvalgte
 • ved akkordens avslutning skal lagbasen påse at kvitterte timer
  blir levert til målekontoret umiddelbart

8. Vedtektenes varighet

 • Disse vedtektene er vedtatt av Årsmøtet 2005, og etterbehandlet
  av Halvårsmøtet 27.oktober 2005. Gjelder inntil videre.

 

 

© 2010 Stiftelsen Byggfag
Facebook Google+